top hlavná stránka

Spišský Jeruzalem
Urbanisticko - architektonická štúdia religióznej krajiny

Obstarávateľ:
Košický samosprávny kraj, Námestie mieru 1, 042 66 Košice

Spracovateľ:
ARLAND, s.r.o., Letná 49, 052 01 Spišská Nová Ves

Architektúra a urbanizmus:
Ing.arch. Ján Pastiran
Ing.arch. Lukáš Mihalko
Ing.arch. Martin Jaško

Odborní spracovatelia:
Doc.Ing. Peter Jančura, PhD.
Mgr. Anton Horník

Krajinná štruktúra:
Doc.Ing. Peter Jančura, PhD
Mgr. Milan Barlog

Technická infraštruktúra:
Ing. Juraj Jochmann

Dopravná infraštruktúra:
Ing. Štefan Labuda

Na stiahnutie:

pdf icon

Pozvánka na prerokovanie 28.4.2011
<

1. Širšie vzťahy <
2. Krajinná štruktúra ÚSES <
3. Historický vývoj územia <
4. Analýza funkčného využitia územia <
5. Analýza infraštruktúry a dopravy <
6. Analýza poľnohospodárskej a lesnej pôdy <
7. Komplexný návrh <
7a. Komplexný návrh juh <
7b. Komplexný návrh sever <
8. Návrh infraštruktúry dopravy <
9. Návrh krajinná štruktúra ÚSES <
10. Zábery poľnohospodárskej a lesnej pôdy <
11a. Návrh Symbolickej Getsemanskej zahrady <
11b. Návrh Symbolickej Getsemanskej zahrady <
12. Návrh amfiteátra <
13. Návrh amfiteátra skice <
14. Vlastnícke vzťahy <

Sprievodná správa Pažica
<


Galéria